Morāles mācības Jūrmalā

Morāle ir noteikumi, garīgās un garīgās īpašības, kas nosaka cilvēka uzvedību sabiedrībā.

Morāle un sociālās prasmes ir jāieaudzina un jāattīsta jau no mazotnes, tostarp ar spēļu un piemēru palīdzību.
Kas ir labs? Kas ir nepareizi? Skolotāji māca bērnam morāles principus un izskaidro, kuras darbības ir pareizas un kuras nepareizas. Morālas uzvedības izpratne un prasme rīkoties pareizi lielā mērā ir atkarīga no vides, kurā bērns aug, un no viņa emocionālajām, kognitīvajām, fiziskajām un sociālajām prasmēm.

Morāle ir spēja saskatīt atšķirību starp pareiziem un nepareiziem nodomiem, domām, rīcību un uzvedību. Vecāki, aprūpētāji un skolotāji māca bērnam šos jēdzienus ar savu piemēru un dažādās rotaļu (lomu) situācijās.

Bērna morālā attīstība ir saistīta ar morāles jēdzienu, ko bērns apgūst no zīdaiņa vecuma un visā pieaugušā vecumā, tostarp ar:

- pozitīvas attieksmes veidošanos pret apkārtējo pasauli un cilvēkiem, empātiju un līdzjūtību;
- izpratni par sociālajiem procesiem un attīstības un veidošanās likumsakarībām.

Mūsdienu pasaulē ir svarīgi šīs tēmas audzināt un mācīt bērniem jau no mazotnes, lai tās kļūtu par personības pamatu arī pieaugušā vecumā.

Tikumiskās audzināšanas nodarbībās mēs veidojam rotaļnodarbības, kas māca bērnus pareizi rīkoties un atšķirt labas un sliktas darbības.

Mēs mācām tādas vērtības kā kā uzticamība, rūpīgums, laipnība, pieklājība, lojalitāte, iejūtība, izpalīdzība, draudzīgums, dzīvesprieks, iniciatīva, zinātkāre, labdarība, drosme, neatlaidība, neatkarība, optimisms, pašdisciplīna, pieticība, empātija, godīgums, taktiskums, pacietība, pašpārliecinātība, neatlaidība, apņēmība, cilvēcība, humora izjūta un aizrautība.

Mēs cenšamies panākt, lai mūsu stundas neizklausītos kā tukša lekcija, bet izklausītos sirsnīgas un godīgas, jo bērni uzreiz nolasa melus.

Mūsu komanda cenšas panākt, lai jaunā paaudze rīkotos pārliecinoši, mierīgi un līdzsvaroti, balstoties uz pārbaudītām morāles pamatnostādnēm.

Bērna morālā attīstība ir tikpat svarīga kā viņa fiziskā un garīgā attīstība. Jums nav jāgaida, līdz bērns izaug, lai izskaidrotu viņam morāles normas. Jo agrāk jūs sāksiet ar vārdiem un piemēru parādīt to nozīmi, jo vieglāk bērnam būs pieņemt morālās vērtības un padarīt tās par neatņemamu savas dzīves sastāvdaļu.

Savukārt mūsu skolotāju komanda palīdzēs jūsu bērniem nostiprināt morāles mācību rezultātus un risināt jautājumus, kurus bez īpašas apmācības var būt grūti izskaidrot.